Polityka prywatności:

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla „TECH” Michał Czechowicz niezwykle ważna.

Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.tech.cieklin-ski.plmają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. „TECH”Michał Czechowicz jako administrator danych dba o bezpieczeństwoudostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest równieżnależyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkachzwiązanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególniewobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonychw rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).Dlatego też, dbając o ochronę prywatności UżytkownikówSerwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informujeo podstawach prawnych przetwarzania danych osobowychprzekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniemprzez nich z serwisu www.tech.cieklin-ski.pl (dalejjako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochronydanych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Użytkownikiem jest każda osobafizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisuinternetowego www.tech.cieklin-ski.pllub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwemSerwisu.

Administratorem danych osobowychudostępnionych przez Użytkownika w Serwisiewww.tech.cieklin-ski.pljest „TECH” Michał Czechowicz, 38-222 Cieklin 305, NIP6852085154, (dalej jako „Administrator”).

 1. ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z Serwisuwww.tech.cieklin-ski.plprzez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje,że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowezgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Dane osobowe Użytkownika Serwisu sąprzetwarzane przez Administratora w oparciu o jegozgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszymdokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesuAdministratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofaćwyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływana zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonanona podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy nastąpizmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadalbędzie korzystał z Serwisu, to poczytuje sięto za wyrażenie zgody na aktualne warunki PolitykiPrywatności.

 1. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

  1. Sposób pozyskiwania danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowebezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu,poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowegodostępnego w Serwisie i przesłanie za jegopośrednictwem wiadomości do Administratora.

Podanie danych osobowych zawartychw formularzu kontaktowym jest dobrowolne

  1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Administrator gromadziza pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotycząceUżytkownika:

   1. Imię i nazwisko;

   2. Adres e-mail;

   3. Treść wiadomości;

   4. Temat wiadomości.

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Sposób przetwarzaniaprzez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależyod sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisui dostępnych w nim funkcjonalności. Administratorprzetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

  1. Komunikacji z Użytkownikiem.

Administrator wykorzystuje daneosobowe Użytkownika w celu komunikacji z nimw spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowiinformacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwadanych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale równieżsugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacjaz Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Daneosobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi,rozwiązaniu problemów technicznych oraz odpowiedzi na jegoskargi lub reklamacje.

  1. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną.

Celem korzystania z danychosobowych Użytkownika udostępnionych przez niegoza pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisiejest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratoraw ramach prowadzonej działalności, w szczególnościprzedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną.

  1. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym.

Celem korzystania z danychosobowych Użytkownika udostępnionych przez niegoza pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisiejest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratoraw ramach prowadzonej działalności, w szczególnościpoprzez przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi w kontakcietelefonicznym.

Administrator może przetwarzaćdane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowymrównież w następujących celach:

  1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

  3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkownika nie sąprzekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA

  1. Prawa Użytkownika

Użytkownik na każdym etapieprzetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnieńpozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikacjęprawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również maprawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądaćusunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesieniadanych.

W przypadku chęci skorzystaniaprzez Użytkownika z przysługujących mu praw jakopodmiotu danych osobowych, może on się skontaktowaćz Administratorem za pomocą następujących danychkontaktowych: „TECH” Michał Czechowicz, 38-222 Cieklin 305,NIP 6852085154, tech.czechowicz@gmail.com

  1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik, którego daneosobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieśćskargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochronydanych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. PLIKI COOKIES

  1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywanesą w Serwisie w celu:

   1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;

   2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;

   3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;

   4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;

   5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

W ramach Serwisu stosowane sądwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.„Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymiautomatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego UżytkownikaSerwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniuprzez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniuprzeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies”przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownikaprzez czas określony w parametrach plików „cookies”lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe”pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowymUżytkownika wyłącznie za jego zgodą.

Administrator informuje, że:

   1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.

   2. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.

Pliki „cookies” zainstalowanew urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą byćwykorzystywane przez współpracujących z Administratoremreklamodawców lub partnerów biznesowych.
Pliki „cookies”można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniuz innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymiAdministratorowi przez Użytkownika w ramach korzystaniaz Serwisu.
Dostęp do plików „cookies”przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznieAdministrator.
Jeśli Użytkownik nie zgadza sięna zapisywanie i odbieranie informacji w plikach„cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies”za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

 1. INNE WAŻNE INFORMACJE

  1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

Administrator wprowadza odpowiednieśrodki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danychosobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisuzapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniąceprzed dostępem oraz ujawnieniem danych osobomniepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemyoraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykryciaewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora daneosobowe przechowywane są w systemach komputerowych,do których dostęp jest ściśle ograniczony.

  1. Przechowywanie danych osobowych

Okres przechowywania danychosobowych Użytkowników uzależniony jest od celówprzetwarzania przez Administratora danych.
Administratorprzechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest koniecznydo osiągnięcia określonych celów, tj.:

   1. przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

W każdym z powyższychprzypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, danemogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeńna tle łączących strony relacji do czasu ostatecznegorozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

  1. Zmiany Polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacjizawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jejzgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszaPolityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmianytreści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jejaktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celuzasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych,Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie sięz postanowieniami Polityki Prywatności.

  1. Informacje kontaktowe

W celuuzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej PolitykiPrywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratoremdanych osobowych: „TECH” Michał Czechowicz, 38-222 Cieklin305, NIP 6852085154, z wykorzystaniem następujących danychkontaktowych: tech.czechowicz@gmail.com,601 523 675

Dodano: 2021-08-24

TECH

Nowości

Realizacje

Oferta

O nas

Prywatność

KONTAKT:

„TECH”
Michał Czechowicz

38-222 Cieklin 305
NIP 6852085154
☎ 601 523 675
✉ Napisz do nas

Copyright © 2021 TECH. Wszelkie prawa zastrzeżoneStrona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.